Η ΠΟΝΤΟΠΟΡΕΙΑ (PONTOPOREIA) HELLENIC CARGO SAFETY(H.C.S) ΑΕ
δημιουργήθηκε με σκοπό να προτείνει μελέτες και εφαρμογές οι
οποίες έχουν σκοπό:
 την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων και ναυαγίων και την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 την ασφαλή μεταφορά φορτίων στην ξηρά και στη θάλασσα,
ειδικά επικίνδυνων ή ευαίσθητων προϊόντων
 την εξασφάλιση του περιεχομένου των φορτίων από πιθανές
φθορές ή κλοπές κατά τη μεταφορά τους ή κατά την παραμονή
τους στους χώρους στάθμευσης/φόρτωσης.

Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης συνεργάστηκε, σχεδίασε και
υλοποίησε δυο καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες:
 Μηχανισμός διατήρησης του περιεχομένου των container σε
επίπεδη θέση.
 Μηχανισμός παρακολούθησης του βάρους και της θέσης του
φορτίου και αυτόματης ειδοποίησης οποιασδήποτε μετατόπισης
του βάρους είτε προγραμματισμένης είτε απρογραμμάτιστης.

Περιγραφή των δυο προϊόντων/υπηρεσιών και πλεονεκτήματα:

Προϊόν 1 Cargo Balance(CB)
Μηχανισμός διατήρησης του περιεχομένου των Containers σε
επίπεδη θέση.

Δημιουργούμε και τοποθετούμε ειδικό μηχανισμό εντός του container (χρήση κοίλης βάσης ή γυροσκοπικού μηχανισμού CARDAN σύνδεσης), ο oποίος, με τη βοήθεια της βαρύτητας, κρατά το περιεχόμενο του container παράλληλο προς την επιφάνεια της θάλασσας κατά τον διατοιχισμό (rolling).
Εφαρμογές του προϊόντος και πλεονεκτήματα:
Η χρήση του προϊόντος εξυπηρετεί ιδιαίτερα τις περιπτώσεις επικίνδυνων, εκρήξιμων ή ειδικών φορτίων (π.χ. μεγάλα τμήματα μηχανημάτων, εκθέματα, εύθραυστα αντικείμενα). Μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε φόρτωση, αρκεί να ληφθεί υπόψιν ότι θέτει κάποιους περιορισμούς στο ύψος της φόρτωσης εντός του container. Ο περιορισμός αυτός προκύπτει από το περιθώριο ελεύθερου χώρου που απαιτείται κατά τη λειτουργία του μηχανισμού σε μεγάλες κλίσεις π.χ. 30 μοίρες. Ο με σκοπό να πετύχουμε τις κλίσεις που παίρνει το πλοίο κατά τον έντονο κυματισμό σε πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα η χρήση του παραπάνω μηχανισμού είναι ωφέλιμη και σε περιπτώσεις φορτίων που λόγω συμπλήρωσης τονάζ, όπως στην περίπτωση φόρτωσης ρινισμάτων μετάλλων η χύδην φορτίων,κατά τις οποίες το containerόπως είναι γνωστό δεν γεμίζει πλήρως. Αυτό συμβαίνει γιατί το φορτίο δεν ακολουθεί την κλίση του containerκαι επομένως του πλοίου, οπότε δημιουργούνται αντίρροπες δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυνάμεις του κυματισμού με αποτέλεσμα τον περιορισμό του rolling

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10

Προϊόν 2 Cargo Watcher(CW)

Μηχανισμός αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση αλλαγής του
βάρους του περιεχομένου του container σε σταθμούς φόρτωσης

Παράγουμε μηχανισμούς με αισθητήρες βάρους που προσαρμόζονται κάτω από το container και είναι συνδεδεμένοι με μικρο ελεγκτή ardouino και πομπό gsm, gprs, gps ώστε να έχουμε συνεχή πληροφόρηση σε ότι αφορά τις οποιεσδήποτε μεταβολές του βάρους των εμπορευμάτων του container και όχι μόνο. Αναπτύξαμε λογισμικό (εφαρμογή) σε δύο εκδόσεις το cargo safe και cargo safe plus το οποίο συλλέγει όλες τις απομακρυσμένες πληροφορίες από όλα τα containers ενός διαχειριστή. Έτσι, ο διαχειριστής ελέγχει μέσω του control room ακόμα και από το smartphone αφενός τη θέση των containers και αφετέρου στις περιπτώσεις που το φορτίο είναι στάσιμο το βάρος και τυχόν μεταβολές του.

Εφαρμογές του προϊόντος και πλεονεκτήματα:
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση μεταφοράς προϊόντος με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, δηλαδή τόσο κατά τις οδικές όσο και κατά τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Δεν αφορά μόνο container αλλά και κάθε τύπου φορτηγό . Ο συνεχής έλεγχος της θέσης του φορτίου και του βάρους του επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό κάθε απόπειρας κλοπής των εμπορευμάτων. Επίσης, κατά την οδική μεταφορά όπου υπάρχουν προγραμματισμένες εκφορτώσεις, ο διαχειριστής είναι ικανός να ξέρει πόσο φορτίο εκφορτώθηκε και που, δηλαδή αν εκφορτώθηκε το σωστό εμπόρευμα στον σωστό προορισμό. Το προϊόν προφέρει άμεση και χρήσιμη online ενημέρωση στον διαχειριστή του container.

Το τμήμα after sales service της ΠΟΝΤΟΠΟΡΕΙΑ (PONTOPOREIA) HELLENICCARGO SAFETY (H.C.S) Α.Ε. θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες για τυχόν προβλήματα με πακέτα συμβολαίων συντήρησης (τεχνική υποστήριξη).


Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με ευαισθησία στις μεταφορές λόγω περιοχής και με ειδικότητες στον ναυτικό τομέα, στην πληροφορική και στα οικονομικά υλοποιούν τις ιδέες του στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διαγωνισμό μαθητικής επιχειρηματικότητας του SEN JA Greece http://senja.gr/ .

Ελπίζουμε να είστε ένας από τους υποστηρικτές μας!

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10